OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

Kupujúci vytvorením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje obchodné, platobné a dodacie podmienky vyhlásené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia priamo obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v objednávke . Predávajúci sa zaväzuje , že bude svojim odberateľom dodávať :
- výrobky v požadovanom stave a kvalite
- výrobky v súlade so špecifikáciami alebo vlastnosťami obvyklými pre daný druh výrobku vyhovujúcim daným normám, predpisom a nariadeniam - platným na území Slovenskej republiky
- výrobky vybavené návodmi k obsluhe, príp. záručnými listami. V prípade, že nie je priložený samostatný záručný list, nahrádza ho doklad o kúpe.

Objednávanie tovarov a služieb

Objednávanie tovaru je možné zrealizovať viacerými spôsobmi. Objednávať môžete priamo v našom e-shope prostredníctvom nákupného košíka, telefónu, e-mailu alebo priamo na našej adrese. Podmienkou pre naplnenie platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitosti uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je prijatá do 24 hodín , informácie o potvrdení objednávky sú odosielané e-mailom. V prípade nezrovnalostí Vás budeme kontaktovať. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim. Samotná kúpna zmluva následne vzniká dodaním výrobku. Všetky objednávky sú záväzné po obojstrannom odsúhlasení dopravných nákladov.

Zrušenie objednávky

V súlade s ustanovením zákona č. 367/2013 Z. . o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu , pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. V zmysle zákona je možné odstúpenie od zmluvy a vrátenie len nepoužitého výrobku v pôvodnom obale.

Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho.

Výmena tovaru, reklámacie a záruka

Výmena tovaru

V prípade potreby je možné nepoužitý a nepoškodený výrobok vymeniť za iný druh. Výrobok je potrebné zaslať doporučeným balíkom na našu adresu. Náklady spojené s výmenou nesie v plnej výške kupujúci.

Reklamácie a záruka

Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Prípadné vady je kupujúci povinný okamžite nahlásiť predávajúcemu. Za vady a poškodenia vzniknuté prepravcom neručíme. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady.

Záruka sa nevzťahuje na:
-opotrebovanie vzniknuté bežným používaním
-vady vzniknuté nesprávnym použitím výrobku
-vady vzniknuté nesprávnym skladovaním.

Postup pri reklamácii:
1. informovanie o reklamácii telefonicky, e-mailom alebo písomne
2. zaslanie výrobku na našu adresu
3. do zásielky je potrebné uviesť dôvod reklamácie a vašu adresu
4. doložiť kópiu dokladu o kúpe reklamovaného výrobku v našom obchode.

Zaväzujeme sa reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. V prípade dlhších reklamácii , Vás budeme neodkladne o stave reklamácie kontaktovať.

V prípade, ak kupujúci nepredloží v rámci reklamačného konania predávajúcemu kópiu dokladu o kúpe , kópiu faktúry alebo iný obdobný doklad preukazujúci trvanie záruky alebo, ak reklamované vady boli spôsobené kupujúcim, zanikne právo kupujúceho voči predávajúcemu na záručnú reklamáciu tovaru.

Ochrana osobných údajov a orgán dozoru , alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Ochrana osobných údajov

Všetky osobné údaje, ktoré zákazník udáva, podliehajú ustanoveniam z.č.122/2013 Zb.z. Zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predávajúci sa zaväzuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a marketingových akcií predávajúceho a nebudú inak zverejnené ani poskytnuté tretej osobe. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvárané kúpnou zmluvou a využitie pre marketingové účely predávajúceho (hlavne pre zasielanie obchodných oznámení, telemarketing a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.

Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Konštantínova 6, 080 01 Prešov 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel.č.: 051/ 7721 597
fax.č.: 051/ 7721 596
e-mail: pr@soi.sk

Alternatívny spôsob riešenia sporov

1. Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: arishop@aries.sk
2.Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
3.Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
4.Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
5.Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.
6.Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:
- ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
- ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.
7.Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
8.Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.